Mỗi người dùng G Suite là 1 địa chỉ email chính bạn có thể tạo thêm tối đa 30 bí danh. Địa chỉ email bí danh là địa chỉ không thể đăng nhập được, để có thể sử dụng được địa chỉ email bí danh thì bắt buộc phải đăng nhập vào địa chỉ email chính. Sau đây là hướng dẫn tạo bí danh cho email trong G Suite:

1.Sử dụng tài khoản Admin để truy cập vào admin.google.com

2. Chọn Users (Người dùng) 

3.Chọn người dùng cần thêm bí danh -> Chọn Account (Tài khoản)

4. Tại Aliases (Bí danh) -> Chọn Add an alias (Thêm bí danh)

5. Nhập bí danh cần thêm (bạn chỉ cần nhập phần trước @, mặc định phần sau đã có sẵn @tên miền của bạn) và Save (Lưu) 

Như vậy bạn đã thêm thành công rồi đó. Hãy chia sẽ nếu thấy bài viết hữu ích. Cảm ơn các bạn.