Lịch thông minh, Hangouts Meet, Trang tính, Biểu mẫu, Tran trình bày, Google keep, Google Sites, Cloud Search và nhiều hơn nữa. Hơn 50 ứng dụng Google quen thuộc cũng có sẵn trên tài khoản G Suite của bạn.